รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ] 
 

Client : CP (all), Sahapathanapibul (Public) Co.,Ltd, Farm Chokchai, LEO Group of Companies
Workshop : Innovative & Practical Problem SolvingInnovative & Practical Problem Solving        Manager and Professional are urged to make tough decision at least 100 problems everyday. The consequences of making wrong decision comes from lack of right information, not enough analysis, no alternative and jump into wrong conclusion. Innovative & Practical Problem solving workshop is focused on C-R-E-A-T-I-V-E problem solving process by redefining and analyzing the problem with fact, create think out of box idea, develop criteria in making decision and involve team commitment in turning solution into practical execution plan with Blue Ocean Innovative best practices sharing at Farm Chokchai. 
 
        โดยเฉลี่ยแล้วผู้บริหารคนหนึ่งๆ ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันไม่ต่ำกว่า 100 เรื่องและมักจะพบจุดอ่อนโดยทั่วไปคือ ขาดข้อมูล ขาดการวิเคราะห์ ขาดการสร้างทางเลือก และการด่วนตัดสินใจ  หลักสูตรการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมและสร้างแนวปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเน้นถึงกระบวนการมองภาพของปัญหาอย่างถ่องแท้แล้ววิเคราะห์ด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนตลอดจนสร้างทางเลือกที่หลากหลาย และการตัดสินใจสร้างแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจากการประสานความคิดจากทีมงานรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงของนวัตกรรมทะเลสีคราม

              
 
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ (Benefits)
      -  กระบวนในการวิเคราะห์ปัญหาเชิงนวัตกรรมอย่างมืออาชีพ
         (Define C-R-E-A-T-I-V-E problem solving process)
      -  หลักการในการใช้ความสามารถของทีมงานเพื่อการตัดสินใจอย่างมีระบบ
          (Develop whole brain shared leadership team decision making process)
      -  สร้างโครงสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่สนับสนุนการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมี
          ประสิทธิภาพตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงของนวัตกรรม 
         (Build corporate culture that cultivate effective problem analysis and decision making
          process with Best practices sharing)

 
หัวข้อการสัมมนา (Topics covered)
     -  กรอบความคิดในการมองประเด็นและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถ่องแท้
        (Paradigm shift in Problem solving and analysis)
     -  กระบวนการประสานความคิดของทีมเพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ
        (CREATIVE process in turning individual creativity into team solution)
     -  การสร้างสรรค์ทางเลือกด้วยความคิดเชิงนวัตกรรม
        (Create innovative options)
     -  เครื่องมือการวัดความพร้อมขององค์กรที่สนับสนุนการสร้างแนวนวัตกรรม
        (Readiness indicators to cultivate innovative organization)
     -  กลยุทธ์ในการสร้างวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวุฒิภาวะการตัดสินใจ
        (Strategy in building culture to develop decision making maturity)


          
 
 
วิธีการในการสัมมนา (Workshop methodology)
        Creative problem analysis, Multi-Dimension Intelligence Technology,
        S-M-A-R-T Learning Technology
        Blue Ocean Innovative  best practices sharing

จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา/ระยะเวลาในการสัมมนา 25 คน (Persons) /   2 วัน (Days)

วีดีโอภาพความสำเร็จของลูกค้า (Client Success Best Practices Video Clip)
         CP all  
คลิกที่ีนี่!!!   Unleash Creative and Innovative Potential for Organization at CP all
 

เอกสารอ้างอิง (Reference)

         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ  
สร้างสรรค์ Innovation เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!! 
 สร้างสรรค์ Innovation เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส

        •  หนังสือ Nation ในคอลัมน์ Hi-Manager หัวข้อ  Chief Executive Creativity
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!! 
 
Chief Executive Creativity

         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ Team Innovation ที่ฟาร์มโชคชัย โดย กฤษณ์ รุยาพร
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!! 
 
 Team Innovation ที่ฟาร์มโชคชัย โดย กฤษณ์ รุยาพร

 

Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us