รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 19 January 2021 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 3 August 2018 ]
 
ความรวยหรือความสุข Mid Life Crisis ของผู้นำ (1)
[Date : 6 June 2018 ]
 
[email protected] : สร้าง DNA ใหม่ยิ้มสู้วิกฤต
 

[email protected] : สร้าง DNA ใหม่ยิ้มสู้วิกฤต     การไม่ยอมเป็นเหยื่อของวิกฤตและยอมแพ้ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเข้ามาอย่างรวดเร็วทั้งในแง่ของเทคโนโลยี่ที่ปรับเปลี่ยน การตอบสนองกับกระแสของการปรับสมดุลย์ของธรรมชาติต่อ Global Warming การหดตัวของความต้องการของผู้บริโภคตลอดจนการกล้าสร้างโอกาส กล้าคิด กล้าทำบนกระแสของการเปลี่ยนแปลง เป็น DNA ของพฤติกรรมที่ต้องร่วมกันสร้างในองค์กรเพื่อยิ้มสู้และยืนอยู่บนยอดคลื่นของการเปลี่ยนแปลงอย่างสนุกและสร้างความสามารถทางการแข่งขันใหม่สู่ความสำเร็จอย่างมีความสุข
    ผู้เขียนมีโอกาสเป็นที่ปรึกษาในการสร้างสถาปัตย์กรรมใหม่ของ DNA ใหม่ขององค์กรไทยชั้นนำในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ให้กับบริษัทรถยนต์ชั้นนำทั่วโลกโดยมีผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการเข้าร่วมให้แนวความคิดและช่วยกันสร้างการต่อยอด DNA ใหม่บนพื้นฐานของค่านิยมและความสามารถในการแข่งขันเดิม
    ประธานคณะทำงานในการสร้าง DNA ใหม่ได้กล่าวไว้อย่างหน้าสนใจว่าการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจรถยนต์นั้นเกิดการผกผันและซับซ้อนอย่างมากไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ๆที่เกิดขึ้นหรือความเร็วของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี่ในการผลิตและการตอบสนองของรูปแบบของพลังงานที่แปรเปลี่ยนไปทำให้เกิดความไ่ม่ต่อเนื่องในการทำธุรกิจผลิตรถยนต์ถ้าองค์กรไม่สามารถจะปรับตัวได้อย่างเร็วพอก็จะเหนื่อยและเครียดกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
    ผู้เขียนและคณะทำงานในการวางสถาปัตย์กรรมได้ให้ความสำคัญในการสร้างกระบวนการยิ้มสู้ในการสร้างความสนุกในการค้นหาโอกาสและกล้าคิดกล้าทำในการบริหารการเปลี่ยนแปลงหรือที่เรียกกันว่า [email protected] แทนที่จะตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงเพียงอย่างเดียว
    นอกเหนือการการวางรากฐานในการบริหารการเปลี่ยนแปลงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี DNA พัฒนากระบวนทำงานอย่างมีคุณภาพตลอดจนมีการสร้างสรรค์ทีมงานให้มีการไฝ่รู้อยู่ตลอดเวลาทำให้องค์กรสามารถมีองค์ประกอบของคุณสมบัติของผู้นำและทีมงานที่ทั้งคิด ทั้งทำและพัฒนาการเจริญเติบโตอย่างเท่าทันการในการบริหารโอกาสในการเปลี่ยนแปลง
    ทีมงานผู้เขียนและคณะทำงานในการสร้าง DNA ใหม่ตระหนักถึงความสำคัญไม่เพียงแต่การวางพิมพ์เขียวของการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นแต่ยังมองถึงกระบวนการในการสื่อสารและการสร้างการมีส่วนร่วมในทุกระดับขององค์กรด้วยการหาผู้นำต้นแบบในการเป็นแบบอย่างที่มีสัญชาติญาณของ DNAใหม่ที่สามารถนำการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นส่วนหนึ่งของสัญชาติญาณของอุปนิสัยพื้นฐานทั้งยังรวบรวม Best Practices หรือตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ DNA ใหม่ที่สร้างคุณภาพชีวิตที่สะท้อนถึงประโชยน์ที่พนักงาน องค์กรและลูกค้าคนสำคัญจะได้รับ
    การรวบรวม Best Practices ที่เกิดขึ้นได้จริงที่จะทำให้ทุกระดับในองค์กรมีความเชื่อมั่นและศรัทธาถึงความเป็นไปได้จริงและพฤติกรรมของผู้นำต้นแบบที่สามารถจะเปลี่ยนแปลง (Transform)  เป็นพี่เลี้ยงในการถ่ายทอดอบรม(Facilitate) ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจ (Inspire) ให้เกิดเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ใหม่ที่มีจำนวนมากพอที่จะเป็นเสมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดทั้งสมองและหัวใจให้เกิดการโมเม้นตัมในการเปลี่ยนแปลง
    ในกระบวนการสร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงที่สามารถผลักดันให้เกิดการจุดประกายของอัจฉริยภาพของศิลปินในการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการแปลงสัญญาณจากเนื้อหาสาระที่ต้องใช้สมองในการเข้าใจให้กลายเป็นนวัตกรรมของบนเพลงที่สามารถสื่อเข้าไปในใจทีมงานในทุกระดับดังตัวอย่างของบทเพลงที่ทีมงานกลั่นออกมาจากหัวใจที่มีเนื้อหาที่ว่า

        รู้ว่าเปลี่ยนแต่อยากขอลอง        รู้ว่าเหนื่อยแต่อยากได้
        ผลสำเร็จสูงยังไง                       ต้องรับผิดชอบให้ได้
        รู้ว่าทีมเราต่างกันอย่างไร          รู้หรือไม่ว่าต้องสื่อสารขนาดไหน
        ยังไงต้องใช้                               ข้อมูลจริงสักที
        เปลี่ยนเชิงรุก                             มุ่งทำแต่งานที่คุณภาพดี
        ปรับปรุงต่อเนื่องกันซักที            แต่จะให้ดีต้องเรียนรู้รวดเร็วสักหน่อย
        และคอยค่อยเปลี่ยน                   สร้างสรรค์นวัตกรรมให้ได้

    เพื่อให้การสื่อสารในการสร้างแรงบันดาลใจอย่างเต็มรูปแบบนอกเหนือจากเสียงเพลงที่สื่อสารไปที่หัวใจแล้วยังได้ถ่ายทำภาพยนต์เพื่อสื่อสารการพัฒนา DNA  ใหม่ว่าประโยชน์ของการพัฒนาดีอย่างไรต่อตนเองและองค์กร ความหมาย คำนิยาม คำขวัญ คุณลักษณะวิธีทางในการสร้างพฤติกรรมของนิสัยใหม่จากนิสัยเก่าพร้อมทั้งเลือกสรรผู้แสดงนำที่มีอิทธิพลทางความคิดที่สามารถสร้างต้นแบบในการสร้างแรงดึงดูดของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นธรรมชาติ
    นอกหนือจากนั้นการสร้างระบบและโครงสร้างของค่่านิยมและวัฒนธรรมที่ต้องสอดคล้องและสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและเกื้อกูลการขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมที่สนับสนุนการขับเคลื่อนทั้ง Head Heart  และ Hand ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 3 H นี้เป็นการสร้างความยั่งยืนในการเปลี่ยนแปลงก็สามารถจะสะท้อนให้เกิดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจที่แท้จริงอย่างยั่งยืน
โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร  E-mail : [email protected], Mobile 081-617-7785 
บทความได้รับการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์


Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us