รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ]
 
พลังแห่งความรักของผู้นำในการสร้าง Customer และ Employee Engagement(3)
 

 alt     การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรด้วยความรักของผู้นำเพื่อสร้าง Employee Engagement ให้พนักงานมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กรและสามารถสร้าง Customer Engagement ด้วยการหล่อหลอมให้ทุกคนมีความรู้สึกได้ใช้ศักยภาพที่โดดเด่นด้วยแรงบันดาลใจที่มีคุณค่าเพื่อตอบสนองในใจของลูกค้าคนสำคัญ
    ผู้เขียนมีโอกาสไปเป็นที่ปรึกษาขององค์กรชั้นนำหลายองค์กรทั้งในประเทศไทยและในเอเชียได้เห็นผู้นำองค์กรให้ความสำคัญในการนำความรัก ความเมตตา และความเอื้ออาทรในการค้นหา ชื่นชม สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมในการประสานความสุขและความสำเร็จที่เป็นคุณค่า และสังคม ด้วยการหล่อหลอมดุลยภาพขององค์ประกอบสามประการก็คือ
*1. ความเก่งขององค์กร (Strategic Heartbeat)
    เป็นองค์ประกอบแรกที่องค์กรมักจะไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดจากศักยภาพที่มีอยู่ และมักจะไปแสวงหาการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ โดยไม่ได้ต่อยอดกับศักยภาพที่มีอยู่เดิมที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน แต่ถ้าผู้นำองค์กรใดมอเห็นพลังของศักยภาพของทีมงานที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน และสามารถสร้างกระบวนการค้นหา ชื่นชมพรสวรรค์ที่เป็นธรรมชาติ และมีเครื่องมือสะท้อนความเป็นตัวตนออกมาได้อย่างเต็มศักยภาพก็จะทำให้พนักงานมีความรักในธรรมชาติของความเก่งในตัวเองซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างความเป็นหนึ่งขององค์กร
    ทีมงานของผู้เขียนที่ศูนย์ฝึกอบรม Asia Pacific Innovation Center ได้ช่วยเหลือผู้นำหลายองค์กร โดยการนำเอาเทคโนโลยีในการค้นหาพลังแห่งอัจฉริยภาพหรือที่เรียกว่า Multi-Dimension Intelligence Profile Assessment Technology (MIP) เพื่อค้นหาและเป็นกระจกสะท้อน Seen and Unseen Potential ซึ่งเป็นศักยภาพที่มองเห็นและศักยภาพที่มีแต่ยังไม่ได้เจียระไน
    เมื่อค้นหาความถนัดเชิงอัจฉริยภาพด้วย MIP ซึ่งเป็นอุปนิสัยพื้นฐานที่เป็นความเก่งอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งเป็นพรสวรรค์ขององค์กรและสามารถสะท้อนความเก่ง ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นหัวใจหลักหรือ Strategic heartbeat จะทำให้ผู้นำองค์กรสร้างพรแสวงเพื่อพัฒนาศักยภาพให้เกิดเป็นการใช้ความเก่งอย่างมืออาชีพ
*2. พิมพ์เขียวของแรงบันดาลใจ (Passionate Blueprint)
    การสร้างศักยภาพขององค์กรก็เปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้ให้ผลิดอกออกผล แม้เราจะเลือกสรรเมล็ดพันธุ์ที่ดีและหมั่นใส่น้ำใส่ปุ๋ย แต่เราไม่สามารถบังคับให้ต้นไม้เติบโตได้ดั่งใจ เพราะการเจริญเติบโตจะเป็นแรงผลักดันที่เกิดจากภายใน
    องค์กรที่ผู้นำเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความเมตตาที่เห็นคุณค่าและศักยภาพของคน มักจะสร้างพิมพ์เขียวของเป้าหมายการเจริญเติบโตซึ่งสะท้อนแรงบันดาลใจจากเมล็ดพันธุ์ของความเก่งที่เป็นธรรมชาติของทีมงานในองค์กร ยิ่งเป้าหมายของพิมพ์เขียวนั้นเกิดจากการแลกเปลี่ยนความฝันและแรงบันดาลใจที่มีเป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก็จะเป็นบ่อเกิดของพลังในการขับเคลื่อนความเก่งที่อยู่ภายในร่วมกัน
*3. สร้างคุณค่าแก่ลูกค้าคนสำคัญ (Customer value creation)
    การหลอมความรักของทีมงานในองค์กรที่มีทั้งความเก่งและแรงบันดาลใจกับคุณค่าของลูกค้าคนสำคัญเป็นการสร้าง Win-Win ให้เกิดขึ้นในหัวใจของทุกฝ่าย ยิ่งถ้าสิ่งที่ทีมงานสร้างขึ้นมาได้รับการชื่นชมทั้งเงินและกล่องจากลูกค้าคนสำคัญก็จะสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในองค์กร
    ทีมงานของผู้เขียนมีโอกาสทำ Customer Intimacy workshop เพื่อประสานมุมมองของสิ่งที่องค์กรอยากสร้างขึ้นมากับคุณค่าที่ลูกค้าให้ความสำคัญ การล่วงรู้ธรรมชาติของความต้องการของลูกค้าสำคัญ  20% ขององค์กร และสามารถตอบสนองสิ่งที่ลูกค้าต้องการด้วยสินค้าและบริการเหนือความคาดหมายจะสร้างความรักความผูกพันที่ส่งต่อจาก Employee Engagement สู่ Customer Engagement

    องค์กรที่ประสานความเก่ง แรงบันดาลใจกับคุณค่าที่ลูกค้าแสวงหา จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้คนรุ่นใหม่และลูกค้าคนสำคัญมาใช้บริการได้มากขึ้น การให้ความรักกับทีมงานและส่งต่อความรักให้แก่ลูกค้าคนสำคัญจะเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3,030 
  
โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร E-mail : kris@e-apic.com, Mobile 081-617-7785
  


Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us