รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ]
 
ความรวยหรือความสุข Mid Life Crisis ของผู้นำ (2)
 

 ++Phase  II Architecting and Articulating  
 การสร้างพิมพ์เขียวและคำมั่นสัญญาในการสร้างเส้นทางสู่การพัฒนาวุฒิภาวะเป็น Phase ที่สอง ที่ทีมผู้เขียนใช้ในการปรับสมดุลของจิตใต้สำนึกซึ่งเป็นบ่อเกิดของพลังชีวิตโดยได้ใช้ศิลปะบำบัดจากการวาดภาพเข้ามาช่วยในการปรับดุลยภาพจากภายใน เมื่อผู้บริหารท่านนี้ถึง Based Camp มีเวลาแลกเปลี่ยนกับผู้เขียนที่จะสะท้อนถึงบทเรียนจากกิจกรรมในระดับลึกของจิตใต้สำนึก    
    ผู้บริหารท่านนี้ได้วาดภาพที่สะท้อนการเรียนรู้จากกิจกรรมผจญภัยถึงความเป็นตัวตนออกมาโดยวาดภาพ "จิงโจ้" สะท้อนตัวตนในอดีตที่กระโดดไปมาระหว่างปัญญาที่ทำให้เกิดความเครียดสะสมและส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่สะท้อนมาทางร่างกาย เกิดความเหนื่อยล้าและความไม่สนุกในการทำงาน เมื่อใจไม่รักไม่ชอบแม้จะเพิ่มทักษะ แต่จิตใต้สำนึกของอุปนิสัยพื้นฐานจะก่อกบฏสารแห่งความเครียดหรืออะดรีเนอรีลหลั่ง ทำให้ความดันสูงทุกครั้งที่รู้สึกว่าต้องทำ
    ในขณะที่ภาพใหม่ที่ผู้บริหารท่านนี้ต้องการจะ Architecting หรือวางพิมพ์เขียวใหม่ในชีวิตก็คือภาพของ "เสือภูเขา" ที่มีวิสัยทัศน์ในการมองโอกาสและสนุกกับการค้นหาสิ่งใหม่ๆ และมีพลังของการเดินทางเมื่อได้ผจญภัยในโลกกว้างซึ่งสะท้อนถึงจิตใต้สำนึกของอัจฉริยภาพในการมองภาพรวมและการสร้างวิสัยทัศน์ในการสร้างส่งใหม่ๆ ทุกครั้งที่คิดถึงภาพนี้ และได้สื่อสารสิ่งใหม่ๆ ออกมา รอยยิ้มและเสียงหัวเราะจะสร้างพลังชีวิตให้เกิดขึ้นตลอดเวลา เส้นทางจาก Based Camp ถึงยอดเขาผู้เขียนซึ่งเป็น  Personal Leadership Coach ให้ผู้บริหารได้ตั้งโจทย์เพื่อหาเอกลักษณ์ของผู้บริหารท่านนี้และเมื่อถึงยอดเขาผู้บริหารได้สะท้อนรูป Leadership Branding ที่ได้จากการพิชิตยอดเขาว่า เขาเป็นคนมีหัวใจเป็นนัก Explorer ร่างกายแข็งแรงดั่งเสือภูเขา และให้สมยาตัวเองว่าเป็น The Discovery Leader
++Phase 3 Aligning and Attuning
    เพื่อสร้างกระบวนการกำกับในการสร้างนิสัยใหม่โดยประยุกต์ใช้กับหน้าที่การทำงานจริงๆ และได้นำเอาหลักการ S-M-I-L-E จากหนังสือ ปลดล็อกความสุข Unlock DNA of Leadership Happiness โดยมีรายละเอียดคือ
    S-Self awareness การมีสติในการรู้จักต่อมสุขใจที่สร้างพลังบวกและขณะเดียวกันก็สามารถเฝ้ามองต่อมเครียดที่สร้างผลร้ายให้กับทั้งกายและใจ การเฝ้ามองธรรมชาติอย่างมีสติกำกับเพื่อรู้เท่าทันเป็นหัวใจในการปรับแต่งอย่างเข้าใจพร้อมทั้งช่วยสร้างการวัดและการประเมินระดับของ Maturity Fitness ทั้ง 3 มิติที่รูปแบบการใช้ชีวิตจริง ผู้บริหารจะใช้เวลาช่วงหนึ่งในการสร้างระบบการเฝ้ามองจากระดับจิตใต้สำนึกและการเป็นสัญชาตญาณใหม่ในการมีสติเฝ้ามองตนเองอย่างมีระบบ การรู้จักตัวเองจากข้อมูลที่แท้จริงเป็นรากฐานที่สำคัญในการปรับแต่งสมดุลใหม่ของ Maturity Fitness
    M-Manage Emotion ถ้าเราเฝ้ามองอย่างมีสติเราก็สามารถจะมองเห็นระดับอารมณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันที่เราเดินทางว่าเป็นบวกจากต่อมสุขใจเท่าไหร่และเป็นลบจากต่อมเครียดเท่าไหร่ และในแต่ละวันก่อนจะกลับบ้านเราจะบริหารให้เกิดอารมณ์บวกเหลือกับไปที่บ้านแทนที่จะเป็นลบได้อย่างไร  ผู้เขียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนการสังเกตธรรมชาติของอารมณ์กับผู้บริหารท่านนี้ โดยเฉพาะเมื่อใช้ต่อมสุขใจในด้านการมองภาพรวมและการสื่อสารในการทำงาน ผู้บริหารจึงเริ่มใช้เวลาสังเกตว่าถ้าเขาใช้ต่อมสุขใจให้มากขึ้น จะมีการเปลี่ยนแปลงอารมณ์อย่างไร ในขณะเดียวกันก็เริ่มบริหารการใช้ต่อมเครียดให้น้อยลง จะมีผลรวมกับระดับอารมณ์ก่อนกลับบ้านอย่างไร การรู้เท่าทันอย่างมีสติและทำการทดลองในการปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้ต่อมสุขใจและต่อมเครียดทำให้เขาบริหารอารมณ์ในชีวิตได้คล่องตัวและมีรอยยิ้มในชีวิตมากขึ้น สุขภาพและอารมณ์ก็แข็งแกร่งขึ้น
    I-Innovate Inspiration เมื่อเริ่มรู้จักต่อมพลังชีวิตจากการบริหารต่อมสุขใจและต่อมเครียดผู้บริหารจึงปรึกษากับผู้เขียนถึงการปรับแต่งพิมพ์เขียวที่วางไว้โดยสังเกตพลังของแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นเมื่อใช้ต่อมสุขใจและเพิ่มบทบาทของการเป็น  Discovery Leader ในหน้าที่การทำงานมากขึ้นในขณะเดียวกันและเริ่มหาหนทางที่จะมอบหมายงานให้คนที่อยู่รอบข้างเพื่อแบ่งเบาภาระโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับต่อมเครียดของการแก้ปัญหากระบวนการนี้เราเรียกว่าการทำ Damage Control เพื่อป้องกันมิให้ต่อมเครียดมีบทบาทในการลดพลังชีวิตของเราไป    
    L-Listen with head and heart ผู้บริหารเริ่มให้ทีมงานของผู้เขียนนำแบบสอบถามความถนัดเชิงอัจฉริยภาพ (MIP) มาช่วยวิเคราะห์ต่อมสุขใจและต่อมเครียดของทีมงานอย่างละเอียดเพื่อให้แต่ละท่านสามารถวางพิมพ์เขียวและเพิ่มพลังชีวิตในสิ่งที่แต่ละคนชอบทำ และที่สำคัญก็สามารถฟังด้วยสมองและหัวใจจริงว่าใครที่มีต่อมสุขใจกับการแก้ปัญหาซึ่งเขาไม่ชอบ
    Put the right man with the right heart to the right job การวางหน้าที่การทำงานให้ตรงกับต่อมสุขใจและทักษะที่ถูกต้องเป็นปรัชญาที่ผู้บริหารท่านนี้นำไปใช้กับตัวเขาเองและทีมงาน เมื่อเขามีภาพรวมของทีมจึงรู้ว่าใครที่จะมาเป็นเทวดาและเทพธิดาเสริมดวงที่เอาความเครียดไปจากเขาในขณะเดียวกันก็เพิ่มอารมณ์บวกของทีมงานโดยรวมในขณะเดียวกันด้วย    
    E-Enhance Social Skill ก็คือการปรับแต่งบรรยากาศให้มีการต่อยอดความสุขด้วยกัน ผู้บริหารท่านนี้จึงให้ผู้เขียนจัดกิจกรรมปีนเขาโดยเลือกภูกระดึงเป็นสถานที่ทำกิจกรรรม เพื่อมีโอกาสเห็นธาตุแท้ของอุปนิสัยแต่ละคนในทีมและสร้างค่านิยมที่ชื่นชมความต่างและสร้างกระบวนการในการต่อยอดความต่างอย่างเป็นระบบ ทำให้การเดินทางขาลงจากภูกระดึงเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และค่านิยมที่เอาไปใช้ได้จริงเมื่อกลับไปทำงานจริง
    ถ้าเราค้นหาและวางพิมพ์เขียวบนเส้นทางเดินที่ปรับแต่งจากพลังของอุปนิสัยพื้นฐานที่เป็นธรรมชาติของผู้นำ จะเป็นเสมือนเสาเข็มที่แข็งแรงในการสร้างความแข็งแกร่งของวุฒิภาวะที่ยั่งยืน 

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3,018
  

โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร E-mail : kris@e-apic.com, Mobile 081-617-7785

 


Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us