รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ] 
Username:
Password:
 
 
 


Multi-Dimension Intelligence Assessment
แบบสอบถามความถนัดเชิงอัจฉริยภาพ
 
วัตถุประสงค์ของ Multi-Dimension Intelligence Profile Assessment
แบบสอบถามนี้เป็นเสมือนกระจกที่สะท้อน ให้ผู้กรอกแบบสอบถามได้มองเห็นความถนัดเชิงอัจฉริยภาพของตนเองในหลากมิติ ทั้งนี้เพื่อ สร้างความตระหนักในตัวตน (Self-awareness) และเพื่อใช้ประเมินศักยภาพ &ความสามารถในการบริหารศักยภาพของตนเอง

Multi-Dimension Intelligence Profile Assessment คืออะไร?
คือแบบสอบถามที่ใช้ในการค้นหาและประเมินความถนัดเชิงอัจฉริยภาพของบุคคลใน 4 มิติ ได้แก่มิติที่ 1 : Personal Profile
แบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ ความถนัดเชิงอัจฉริยภาพที่แสดงออก และความถนัดเชิงอัจฉริยภาพที่ฝังลึกอยู่ภายใน ที่บ่อยครั้งอาจถูกกดไว้ไม่นำออกใช้ สืบเนื่องมาจากลักษณะการดำรงชีวิต ภาวะแวดล้อมหน้าที่ และความรับผิดชอบ ความถนัดเชิงอัจฉริยภาพในส่วนนี้หากได้นำออกขัดเกลา หรือได้รับการฝึกฝน ก็จะกลายเป็นความถนัดเชิง อัจฉริยภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้


   
มิติที่ 2 : Job Profile
ความถนัดที่เกิดจากภาวะแวดล้อม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของผู้ กรอกแบบสอบถามในการมองงาน และความถนัดเชิงอัจฉริยภาพที่ จำเป็นในการปฏิบัติงานภายใต้ความรับผิดชอบของตนเอง


   
มิติที่ 3 : Job Profile
ความถนัดเชิงทักษะที่จัดเรียงลำดับตั้งแต่ทักษะที่ถนัดมากที่สุดไป จนถึงทักษะที่ถนัดน้อยที่สุด หรือไม่ถนัดเลยจากมุมมองของผู้กรอก แบบสอบถาม คะแนนเหล่านี้จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนด ทิศทางการพัฒนาศักยภาพได้เป็นอย่างดี อาทิ พัฒนาทักษะที่ทำได้ดี อยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ถ้าทักษะนั้นสอดคล้องกับอัจฉริยภาพที่มี


   
มิติที่ 4 : Emotional Profile
ความสามารถในการบริหาร อารมณ์ที่จัดแบ่งเป็นความสามารถใน การจัดการกับอารมณ์ตนเองใน 5 มิติ ตามหลักการของ EQ with Thai S-M-I-L-E

Download Multi-Dimension Intelligence AssessmentHome    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us