รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ]


Creating Innovative Organization
กลยุทธ์การสร้างองค์กรที่เน้นนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ
 

 
How your organization innovates - or fails to innovate - will determine its success in the 2000s. Why? Because people in innovative organizations continuously build on each other's knowledge, skills and abilities to create Hi-Innovate organization that can innovate and adapt quickly to internal or external change, while sustaining high levels of business results. Creating Innovative Organization workshop focuses in assessing the innovative organization barriers, discovering team innovative potential, developing share innovative vision and value including creating the right atmosphere to turn individual creativity into organization innovation

การสร้างความสำเร็จในยุค 2000 ขึ้นอยู่กับการสร้างแนวนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน องค์กรที่พร้อม รับกับการเปลี่ยนแปลง จำเป็นที่จะต้องหมั่นต่อยอดความรู้ทักษะและ สร้างทีมงานที่ปรับตัวกับสิ่งใหม่ทั้งภายใน และภายนอก เพื่อรักษาความสำเร็จสู่ความเป็นเลิศ หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างองค์กรที่เน้นนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ เน้นกระบวนการให้ การค้นหาอุปสรรค ความสามารถในการสร้างแนวนวัตกรรมใหม่ๆของทีมงาน การสร้างวิสัยทัศน์และค่านิยมที่เน้นนวัตกรรม สู่ความเป็นเลิศตลอดจน การสร้างบรรยากาศที่เสริมการให้ความคิดสร้างสรรค์ของทีมงานกลายเป็นนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ขององค์กร
 
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ (Benefits)
• Discover organizational innate drive and barriers that works against innovation   (การค้นหาแรงขับเคลื่อนขององค์กรทางด้านนวัตกรรมและอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาการ)
• Develop share innovate vision and value that empowers unseen creative potentials   (การพัฒนาวิสัยทัศน์และค่านิยมที่สามารถปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน)
• Create innovative culture that turns individual creativity into organization innovation   (การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์ในการส่งเสริมและต่อยอดในทีมงานให้เกิดเป็น    นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ)
หัวข้อการสัมมนา (Topics covered)

• Assess the Organization barriers and readiness that work against innovation   (ทดสอบและประเมินอุปสรรคและความพร้อมในการสร้างนวัตกรรม)
• Discover unseen organization innovative potential and thinking preferences   (การค้นหาศักยภาพและความถนัดเชิงนวัตกรรมขององค์กร)
• Develop the share innovative vision and value   (การพัฒนาวิสัยทัศน์และค่านิยมที่จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ผ่านเกมส์แพร่งความคิด)
• Create the right innovate culture through Medici Effect Innovative Simulation game   (การสร้างวัฒนธรรมที่ประสานความคิดสร้างสรรค์และปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ)

 
วิธีการในการสัมมนา (Workshop methodology)
• Whole brain Innovative development process
• Medici Effect Innovation Simulation games
• S-M-A-R-T learning methodology
ระยะเวลาในการสัมมนา (Duration) 2 วัน (Days)
 
Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us