รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ]


Change Management
กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลง
 

 
Leading the dynamic of change and cultivate the organization transformation during crisis is the strategic leadership competencies for executive and professional. Change management focuses on developing the Leadership intelligence ability to think and act strategically on the innovative transformation process, creating change management and organization transformation architecture to effectively lead and communicate including skill enhancement to empower others for their commitment through implementation.

การนำองค์กรภายใต้สภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนเป็นหัวใจสำคัญของนักบริหารมืออาชีพ หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยน แปลง เน้นถึงวิธีการสร้างวุฒิภาวะในการนำการปรับกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม การสร้างสถาปัตยกรรมเพื่อบริหารการเปลี่ยน แปลงและวางรายละเอียดการปรับเปลี่ยนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสื่อสารเพื่อสร้างคำมั่นสัญญาและกำลังใจ รวมทั้งลดแรงต้านในการฝ่าวิกฤต
 
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ (Benefits)
• วางสถาปัตยกรรมเพื่อบริหารโอกาสในการเปลี่ยนแปลงที่เน้นจุดเด่น และเอกลักษณ์ขององค์กร
  (Architect the innovative change and organization transformation roadmap)
• พัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ในการสื่อสารและสร้างภาวะผู้นำด้วยคำมั่นสัญญาของทีมงาน
  (Enhance effectiveness in communicating and creating team commitment)
   partner requirements)
• วางกลยุทธ์และแผนงานเพื่อวัดผลสำเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลง
  (Build strategies and implementation plan for benchmarking the winning results)
หัวข้อการสัมมนา (Topics covered)

• เทคนิคการพัฒนาวุฒิภาวะเพื่อเปลี่ยนกรอบความคิดเชิงนวัตกรรม
  (Create the emotional intelligence in leading the revitalization)
• วางรูปแบบสถาปัตยกรรมในการพัฒนาภาวะผู้นำและการปรับเปลี่ยนที่เน้นจุดเด่ย & เอกลักษณ์ขององค์กร
  (Architect change management and transformation leadership blueprint
   in aligning with organization greatness)
• กระตุ้นการมีส่วนร่วมทั้งกระแสความคิด จิตวิญญาณ และความกล้าในการสร้างวัฒนธรรมใหม่
  (Get involved head, heart and courage in building new culture)
• การสนับสนุนทีมงานด้วยการวางแผนการสื่อสารและติดตามผลของความสำเร็จ
  ( Empower team by create communication and implementation plan
    for monitoring the winning results)

 
วิธีการในการสัมมนา (Workshop methodology)
• Strategic change architecture
• Change simulation computer software
• S-M-A-R-T learning methodology
ระยะเวลาในการสัมมนา (Duration) 2 วัน (Days)
 
Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us