รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 4 June 2022 ]
 
Talent iceberg of Leadership
[Date : 21 June 2022 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 10 May 2022 ] 
 

Client : Banpu, IBM, Amway, Rama Hospital, Mitsubishi
Workshop : Happineering Leader Happineering Leader 
ผู้นำสร้างสุขสู่ความสำเร็จ
 
        Winner behavior in the 2000’s is to balance between success and happiness in leading and managing innovation with clients, team, colleague and special people in  life.  Happineering Leadership with S-M-I-L-E  focuses on enhancing self-awareness to discover leadership preferences, effectively manage emotion and stress, creating Innovative inspired vision, listening with head and heart and enhancing social skills in creating the right innovative environment.  
         การบริหารความสำเร็จของผู้นำสายพันธุ์ใหม่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถอดรหัสในการสร้างดุลยภาพความสำเร็จและความสุขเพื่อบริหารการสร้างนวัตกรรมกับลูกค้าคนสำคัญ ทีมงาน และบุคคลในชีวิตส่วนตัวและครอบครัว หลักสูตรกลยุทธ์ถอดรหัสความสุขผู้นำสู่ดุลยภาพของความสุขและความสำเร็จ เน้นกระบวนการที่เข้าถึงการรู้จักชื่นชมพลังแห่งอัจฉริยภาพที่เกิดจากต่อมสุขใจ, บริหารความสุข และ สร้างสรรค์วิถีแห่งนวัตกรรมสู่ความสำเร็จเพื่อขับพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ภายในพร้อมทั้งแนะแนวทางและหลักการในการสร้างภาวะผู้นำที่จะหยั่งถึงจิตใจ และความต้องการของคนที่อยู่รอบข้างเพื่อประสานสัมพันธ์และสร้างนวัตกรรมทางเลือกที่หลากหลายสู่ความสำเร็จร่วมกัน
 
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ (Benefits)
        -  เข้าใจกระบวนการถอดรหัสความสุขด้วย S-M-I-L-E ในการสร้างนวัตกรรมสู่ความสำเร็จ 
           (Define the DNA of leadership innovation with S-M-I-L-E)
        -  สะกิดความเก่งด้วยการค้นหาความถนัดและการสร้างเป้าหมายเพื่อปลดปล่อยอัจฉริยภาพ
           (Discover your preferences and create inspired vision in empowering greatness)
        -  สร้างบรรยากาศที่เกื้อกูลเพื่อก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
           (Proactively build social skill to create the right innovative environment)
 
หัวข้อการสัมมนา (Topics covered)
        -  เข้าใจกระบวนการถอดรหัสความสุขในการสร้างนวัตกรรมสู่ความสำเร็จด้วย  S-M-I-L-E 
           (Understand  S-M-I-L-E  Principle in Leading Team Innovation)
        -  ค้นหาความถนัดเชิงอัจฉริยภาพและภาวะผู้นำในตนเอง
           (Discover self-awareness and leadership preferences in yourself)
        -  สร้างสรรค์วิถีแห่งนวัตกรรมสู่ความสำเร็จในการเดินทาง
           (Build Innovative inspiration leadership voyage blueprint)
        -  ตัวอย่างของผู้นำที่สร้างสรรค์ความสำเร็จและความสุขในบรรยากาศที่เกื้อกูล
           (Example of Innovative leader that enhance social happiness environment)
 
วิธีการในการสัมมนา (Workshop methodology)
        -  Happineering All the way to success
        -  S-M-I-L-E   The DNA of leadership Happiness,
        -  S-M-A-R-T Learning Technology with action and experience based learning
 
ระยะเวลา (Duration)  2  days
 
วีดีโอภาพความสำเร็จของลูกค้า (Client Success Best Practices Video Clip)
        •  Amway  คลิกท่ีนี่!!!  Amway SMILE Leadership by Kris Ruyaporn
        •  IBM คลิกท่ีนี่!!!  
        •  TIPCO คลิกท่ีนี่!!!  SMILE@TIPCO by Kris Ruyaporn กฤษณ์ รุยาพร
        •  HongKong คลิกท่ีนี่!!!  Hongkong Institute of Education

เอกสารอ้างอิง (Reference)
         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ Smile@Work 
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!    
 
   
EQ@Work การบริหารอารมณ์อย่างมืออาชีพ
         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ Smile@Work 
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!    
  
 
ความสำเร็จหรือความสุข - ทางสองแพร่งของผู้นำ
         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ Smile@Work 
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!    
  
 
ถอดรหัสความสุขของคุณบัณฑิต อึ้งรังษี
         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ Smile@Work 
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!    
  
 
ถอดรหัสความสุขของคุณวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล แห่งทิปโก้ฟูดส์
         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ Smile@Work 
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!    
  
 
ถอดรหัสความสุขของคุณโชค บูลกุล แห่งฟาร์มโชคชัย
         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ Smile@Work 
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!    
  
 ถอดรหัสความสุขของคุณสุชาดา ธีรวชิรกุล แห่งยูนิลีเวอร์
         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ Smile@Work 
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!    
  
 
ผู้นำบริหาร “ความเก่งกับความเฮง” อย่างไร
         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ Smile@Work 
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!    
   
 
กระจกส่องอัจฉริยภาพของผู้นำที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน
         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ Smile@Work 
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!    
   
 
เจียระไนศักยภาพของต่อมสุขใจ : อาวุธลับของผู้นำสู้วิกฤต
         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ Smile@Work 
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!    
   
 
Nature VS Nurturing while developing leader
         • หนังสือพิมพ์ The Nation ในคอลัมน์ Hi-Manager หัวข้อ Leaders must look for the happiness sweet spot
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!! 
  
    
 
Leaders must look for the happiness sweet spot
         • หนังสือพิมพ์ The Nation ในคอลัมน์ Hi-Manager หัวข้อ Discover Authentic Leadership Character
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!! 
  
    
 
Discover Authentic Leadership Character 

Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us