รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 19 January 2021 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 3 August 2018 ]
 
ความรวยหรือความสุข Mid Life Crisis ของผู้นำ (1)
[Date : 6 June 2018 ] 
 

Client : Banpu, IBM, Amway, Rama Hospital, Mitsubishi
Workshop : Happineering Leadership with S-M-I-L-E Happineering Leadership with S-M-I-L-E 
กลยุทธ์ถอดรหัสความสุขของผู้นำ
 
        Winner behavior in the 2000’s is to balance between success and happiness in leading and managing innovation with clients, team, colleague and special people in  life.  Happineering Leadership with S-M-I-L-E  focuses on enhancing self-awareness to discover leadership preferences, effectively manage emotion and stress, creating Innovative inspired vision, listening with head and heart and enhancing social skills in creating the right innovative environment.  
         การบริหารความสำเร็จของผู้นำสายพันธุ์ใหม่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถอดรหัสในการสร้างดุลยภาพความสำเร็จและความสุขเพื่อบริหารการสร้างนวัตกรรมกับลูกค้าคนสำคัญ ทีมงาน และบุคคลในชีวิตส่วนตัวและครอบครัว หลักสูตรกลยุทธ์ถอดรหัสความสุขผู้นำสู่ดุลยภาพของความสุขและความสำเร็จ เน้นกระบวนการที่เข้าถึงการรู้จักชื่นชมพลังแห่งอัจฉริยภาพที่เกิดจากต่อมสุขใจ, บริหารความสุข และ สร้างสรรค์วิถีแห่งนวัตกรรมสู่ความสำเร็จเพื่อขับพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ภายในพร้อมทั้งแนะแนวทางและหลักการในการสร้างภาวะผู้นำที่จะหยั่งถึงจิตใจ และความต้องการของคนที่อยู่รอบข้างเพื่อประสานสัมพันธ์และสร้างนวัตกรรมทางเลือกที่หลากหลายสู่ความสำเร็จร่วมกัน
 
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ (Benefits)
        -  เข้าใจกระบวนการถอดรหัสความสุขด้วย S-M-I-L-E ในการสร้างนวัตกรรมสู่ความสำเร็จ 
           (Define the DNA of leadership innovation with S-M-I-L-E)
        -  สะกิดความเก่งด้วยการค้นหาความถนัดและการสร้างเป้าหมายเพื่อปลดปล่อยอัจฉริยภาพ
           (Discover your preferences and create inspired vision in empowering greatness)
        -  สร้างบรรยากาศที่เกื้อกูลเพื่อก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
           (Proactively build social skill to create the right innovative environment)
 
หัวข้อการสัมมนา (Topics covered)
        -  เข้าใจกระบวนการถอดรหัสความสุขในการสร้างนวัตกรรมสู่ความสำเร็จด้วย  S-M-I-L-E 
           (Understand  S-M-I-L-E  Principle in Leading Team Innovation)
        -  ค้นหาความถนัดเชิงอัจฉริยภาพและภาวะผู้นำในตนเอง
           (Discover self-awareness and leadership preferences in yourself)
        -  สร้างสรรค์วิถีแห่งนวัตกรรมสู่ความสำเร็จในการเดินทาง
           (Build Innovative inspiration leadership voyage blueprint)
        -  ตัวอย่างของผู้นำที่สร้างสรรค์ความสำเร็จและความสุขในบรรยากาศที่เกื้อกูล
           (Example of Innovative leader that enhance social happiness environment)
 
วิธีการในการสัมมนา (Workshop methodology)
        -  Happineering All the way to success
        -  S-M-I-L-E   The DNA of leadership Happiness,
        -  S-M-A-R-T Learning Technology with action and experience based learning
 
ระยะเวลา (Duration)  2  days
 
วีดีโอภาพความสำเร็จของลูกค้า (Client Success Best Practices Video Clip)
        •  Amway  คลิกท่ีนี่!!!  Amway SMILE Leadership by Kris Ruyaporn
        •  IBM คลิกท่ีนี่!!!  
        •  TIPCO คลิกท่ีนี่!!!  [email protected] by Kris Ruyaporn กฤษณ์ รุยาพร
        •  HongKong คลิกท่ีนี่!!!  Hongkong Institute of Education

เอกสารอ้างอิง (Reference)
         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ [email protected] 
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!    
 
   
[email protected] การบริหารอารมณ์อย่างมืออาชีพ
         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ [email protected] 
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!    
  
 
ความสำเร็จหรือความสุข - ทางสองแพร่งของผู้นำ
         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ [email protected] 
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!    
  
 
ถอดรหัสความสุขของคุณบัณฑิต อึ้งรังษี
         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ [email protected] 
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!    
  
 
ถอดรหัสความสุขของคุณวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล แห่งทิปโก้ฟูดส์
         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ [email protected] 
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!    
  
 
ถอดรหัสความสุขของคุณโชค บูลกุล แห่งฟาร์มโชคชัย
         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ [email protected] 
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!    
  
 ถอดรหัสความสุขของคุณสุชาดา ธีรวชิรกุล แห่งยูนิลีเวอร์
         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ [email protected] 
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!    
  
 
ผู้นำบริหาร “ความเก่งกับความเฮง” อย่างไร
         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ [email protected] 
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!    
   
 
กระจกส่องอัจฉริยภาพของผู้นำที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน
         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ [email protected] 
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!    
   
 
เจียระไนศักยภาพของต่อมสุขใจ : อาวุธลับของผู้นำสู้วิกฤต
         •  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 ในคอลัมน์ผู้นำสร้างได้ หัวข้อ [email protected] 
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!!    
   
 
Nature VS Nurturing while developing leader
         • หนังสือพิมพ์ The Nation ในคอลัมน์ Hi-Manager หัวข้อ Leaders must look for the happiness sweet spot
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!! 
  
    
 
Leaders must look for the happiness sweet spot
         • หนังสือพิมพ์ The Nation ในคอลัมน์ Hi-Manager หัวข้อ Discover Authentic Leadership Character
อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่!! 
  
    
 
Discover Authentic Leadership Character 

Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us