รากแก้วความสุข Grass Root of Authentic Happiness
[Date : 19 January 2021 ]
 
Unlock Leadership Potential(1)
[Date : 3 August 2018 ]
 
ความรวยหรือความสุข Mid Life Crisis ของผู้นำ (1)
[Date : 6 June 2018 ]
 
 
 Leadership Lessions from Everest (ผู้นำสร้างได้)

การเอาชนะความกลัวในการก้าวข้ามข้อจำกัดเพื่อปลดปล่อยศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในเป็นการก้าวกระโดดในการสร้างความแข็งแกร่งของการพัฒนาวุฒิภาวะของผู้นำ (Leadership Maturity Fitness)

 

วิถีทางเดินของผู้นำเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มิเพียงแต่สร้างหนทางสู่ความสำเร็จหากเราสามารถวางทางเดินด้วยกระบวนการที่เข้าใจต่อมสุขใจของตนเองและใช้เป็นศูนย์กลางของการสร้างสรรค์ความสุขในการเดินทางจะกระตุ้นให้ต่อมในสมองสร้างฮอร์โมนความสุขให้ขับเคลื่อนออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ

 

เชื่อหรือไม่ว่าเราทุกคนมีพลังที่ยิ่งใหญ่ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในตัวของเราทุกคน แต่ที่น่าเสียดายที่มีเพียงบางคนหรือบางองค์กรที่รู้จักค้นหา ชื่นชมและนำสิ่งที่เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ออกมาใช้เพื่อสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง องค์กรและสังคมอย่างยั่งยืน

 

การพัฒนาภาวะผู้นำเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างการเจริญเติบโตที่ยังยืนในองค์กรเพราะการวางกลยุทธในการบริหารโอกาสที่มีอยู่สามารถทำได้จากการทพาทีมผู้บริหารไปปลีกวิเวกเพื่อมองโอกาสที่วิ่งเข้ามาอยู่ตลอดเวลา บางองค์กรไปวางแผนช่วงเสาร์อาทิตย์แต่เมื่อต้องลงมือสร้างโอกาสกลับไม่สามารถหาทีมผู้นำที่รู้ใจที่สามารถแปรเปลี่ยนโอกาสให้กลายเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้ทำให้ความฝันที่จะบริหารโอกาสที่ผ่านเข้ามายังกลายเป็นความฝันเหมือนเดิม

 

การสร้างสรรค์คุณค่าขององค์กร Creating Shared Value Organization (CSV Organization) ที่ประสานความเป็นหนึ่งเดียวของการผสนผสาน Economic Value หรือคุณค่าทางธุรกิจกับ Social Value หรือคุณค่าทางสังคมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญขององค์กรชั้นนำที่นำมาเป็นแนวคิดในการวางกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบที่ยั่งยืนในระยะยาว

 

ในบทความคราวหน้าเราจะเจาะลึกถึงกระบวนการในการเริ่มต้นสร้างแนวความคิดของ CSV และตัวอย่าง Best Practices เริ่มจากจิตใต้สำนึกของการประสานประโยชน์โดยรวมของผู้นำองค์กรและทีมงานผู้บริหารเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนที่อยู่ใต้นำ้ที่สำคัญ

 

ผู้บริหารที่ต้องอยู่ในสภาวะความกดดันของการแข่งขันและความซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดูแลสุขภาพทั้งใจและกายให้แข็งแรงเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างภูมิต้านทานและสร้างพลังบวกในการบริหารชีวิต มิฉะนั้นแล้วหลายคนจะเกิดอาการ Burn-out ก่อนถึงวัยอันควร

 

คุณโชคและทีมงานที่ฟาร์มโชคชัยเป็นตัวอย่างที่ดีในการนำเอาไอเดียใหม่ๆที่เกิดขึ้นในฟาร์มเพื่อออกมาแลกเปลี่ยนและต่อยอดกับผู้บริหารที่เข้ามาร่วมทำกิจกรรมเพื่อเรียนรู้ในขณะเดียวกันก็ยังช่วยต่อยอดเพื่อเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในฟาร์ม ในขณะเดียวกันผู้บริหารที่มาร่วมแลกเปลี่ยนไอเดียยังได้เกิดพลังความเชื่อมั่น พลังศรัทธาที่ทำให้ทีมงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับไปใช้ในองค์กรได้อย่างเป็นระบบ

 

การสร้างวิถีผู้นำที่ช่วยปลดปล่อยพลังแห่งอัจริยภาพด้วยทีมงานที่สามารถเสริมสิ่งที่เราขาดจะเป็นหนทางในการสร้างแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการเก็บเกี่ยวความสุขในการสร้างบรรยากาศเพื่อก้าวข้ามความอุปสรรคในการสร้างความสำเร็จอย่างมีความสุข

 

มนุษย์ใช้พลังความสามารถที่มีอยู่ในตัวเราไม่ถึง 10% แต่มีผู้นำที่ประสบความสำเร็จสามารถจะปลดล็อคและสะกิดศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในเพื่อสร้างพลังแห่งอัจฉริยภาพที่สามารถทำสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ให้เป็นไปได้

 

ถ้าวิสัยทัศน์ชัดเจนและเต็มไปด้วยพลังของคำมั่นสัญญาพร้อมด้วยค่านิยมที่เป็นเสมือนรากแก้วที่คอยกำกับวัฒนธรรมองค์กร จะเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนการเดินทางไปสู่ภาพความสำเร็จที่มีทั้งรอยยิ้มตลอดการเดินทาง

 

ด้วยการผสมผสาน IQ+EQ+AQ+MQ จะเสมือนการสร้างภูมิต้านทานให้กับองค์กรในการบริหารพลังบวกในการสร้างความสุขในการเดินทางตลอดจนการสร้างความอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคและยังมีรากแก้วที่แข็งแรงเพื่อยึดหลักคุณธรรมและความถูกต้องในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

 

การผสมผสานศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาอัจฉริยภาพ กับการใช้ศิลปะบำบัดร่วมกับการแสดงเพื่อสร้างทักษะและความเชื่อมั่นในการปลดปล่อยศักยภาพของผู้นำเป็นการผสมผสานอย่างองค์รวมที่สามารถปลดปล่อยศักยภาพทั้งสมองและหัวใจเพื่อสร้างภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน

 

การสร้างนิสัยใหม่ที่ขับพลังดีๆ อย่างต่อเนื่องจะกลายเป็นพฤติกรรมใหม่ที่เราสามารถเริ่มต้นดีๆ จากต้นปีใหม่นี้ ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่มักจะเริ่มจากก้าวเล็กๆ ที่เป็นก้าวแรกทั้งสิ้น ใช้เวลาในช่วงเริ่มต้นของปีใหม่นี้เพื่อชาร์ตและปลดปล่อยพลังชีวิตที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในกันเถอะเพื่อรอยยิ้มที่ยั่งยืนในปี 2011

 

การสร้างดุลย์ภาพของปริมาณ 3P ในการเป็นดัชนีการวัดผลความสำเร็จของผู้บริหารและผู้นำองค์กรเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการบริหารการเติบโตทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและเป็นการสร้างความยั่งยืนด้วยการมองเท่าทันและสามารถยืนอยู่บนยอดคลื่นของการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

 

ผู้นำที่ผ่านประสบการณ์การพิชิตยอดขุนเขากล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าการเรียนรู้จากพิชิตยอดเขาสูงเป็นสิ่งที่มีค่าที่สามารถสร้างศรัทธาในตัวเองและชื่นชมทีมงานที่สามารถปรับเปลี่ยน Maturity sickness ให้กลายเป็น Maturity Fitness เพื่อก้าวสู่เป้าหมายร่วมกัน

 

การที่เราสร้างสมดุย์ของ S-M-I ให้เสริมซึ่งกันและกันมากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะมีพลังของความกล้าของผู้นำที่สมดุลย์มากขึ้นเท่านั้นและถ้าเราเสริมด้วย L-E เราก็จะสามารถใช้พลังของทีมงานและบุคคลรอบข้างเพื่อตอบสนองความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเท่านั้น ถ้าเราผสมผสาน S-M-I-L-E อย่างลงตัวเราก็สามารถยืนบนยอดคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วยรอยยิ้มอย่างมีความสุข

 

การสร้างแผนที่เส้นทางเดินของผู้นำที่เหมาะสมก็เปรียบเสมือนการการสร้างกระบวนการเพาะบ่มเมล็ดพันธุ์ให้สอดคล้องกับภูมิอากาศ การใส่นำ้ใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมกับความต้องการในการเจริญเติบโตที่เกิดจากแรงขับของเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ภายใน ดุลยภาพที่เหมาะสมของเส้นทางที่เลือกเดินจะทำให้การเจริญเติบโตเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

 

ความเครียดในการทำงานเป็นเสมือนความร้อนที่ครุกรุ่นอยู่ในตัวเราที่สามารถจะแปลงรูปแบบของพลังงานให้กลายเป็นความโกรธ ความไม่ได้ดั่งใจ ความเจ้าอารมณ์หรือกลายเป็นการสะสมโรคร้ายของมนุษย์เงินเดือน

 

ทำไมฉันถึงเรียนสาขานี้ หรือทำไมฉันถึงทำงานในด้านนี้ตลอดจนความสนุกเกิดขึ้นในทุกย่างก้าวที่เรียนหรือไม่ แต่มักจะเน้นว่า เรียนอะไรรวยที่สุด

 
 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>Home    l    About Us    l    Education Program    l    Consulting    l    Clients    l    Online Test
Books & Multi    l    Apic Leadership Review    l    Contact Us